FORMULARZ REKLAMACYJNY

Firma Handlowa Łukasz Ciślak

Widokowa 12

43-354 Czaniec

wyprawki.dzieciece@gmail.com

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących

produktach:

1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –

(o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Śledź nas na Facebooku